سازنده این قطعه از سال 1376
دارای تأییدیه از شرکت ملی حفاری ایران با عملکرد مناسب

DECRIPTIONMATERIALSIZEPART NAME.PART NO
 (89X120X14) NBR INSERT VALVE 001
(79X119X21.5) PU INSERT VALVE 04/2
(79X121) NBR  INSERT VALVE 006
 (78X113X17) NBR  INSERT VALVE 008
(80X103.5) NBR  INSERT VALVE 09/1
(80X103.5) PU INSERT VALVE 09/2
(82X105X17)  NBR INSERT VALVE 010/1
 (81X104X15.5) NBR  INSERT VALVE 010/2
(76X156.5)  NBR INSERT VALVE 483/1
(80X150) PU INSERT VALVE 483/2
 (30X116)PU INSERT VALVE 403
 (69.5X102.5)PU INSERT VALVE 438
___ PU INSERT VALVE 499
(102X142)  PU INSERT VALVE 567
 (124.4X90.8)NBR  INSERT VALVE 569
 (73.8X116)PU INSERT VALVE 647
(89.5X126) PU INSERT VALVE 726
(62.2X158) NBR INSERT VALVE 787
 ___NBR  INSERT VALVE 801/1
 ___PU INSERT VALVE 801/2
(83.5X65X6)  PU INSERT VALVE 1420
(70X105X18)  PU “4INSERT VALVE 1490/1
(71.5X106X20)PU INSERT VALVE 1507/01
(79X117.5X23)PU INSERT VALVE 1507/02
(78X119X20)PU INSERT VALVE 1617
(82X115X15)PU INSERT VALVE 1618
(78.6X120X22.7)PU“4-1/2INSERT VALVE 1661/1
(76X54.7X10.5)PU“3INSERT VALVE 1679
(128X93X17.2)PU INSERT VALVE 1730