این قطعه مربوط به فوران گیر Rotating Head بوده و در تجهیزات UBD مورد استفاده قرار می گیرد. سازنده انحصاری از سال 1388 دارای تاییدیه کتبی از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران با بیش از 100 ساعت کارکرد.

DECRIPTIONMATERIALSIZEPART NAME.PART NO
12 BOLT CONNECTORPU“5packer element888
12 BOLT CONNECTORNR“5packer element888/1
12 BOLT CONNECTORPU“41/8packer element888/2
12 BOLT CONNECTORPU“31/8packer element888/2-1
12 BOLT CONNECTORPU“5packer element742
12 BOLT CONNECTORNR“5packer element742/1
12 BOLT CONNECTORPU“37/8packer element742/2