این قطعه جهت استفاده در ابزار RTTS به منظور جلوگیری از نشتی سیالات درون چاه به هنگام سیمان کاری یا تعمیرات چاه می باشد. سازنده انحصاری از سال 1379 دارای تأییدیه از شرکت ملی حفاری ایران با عملکرد مناسب در مجاورت H2S برای مدت 72 ساعت بدون آثار خرابی.

DECRIPTIONHARDNESSSIZEPART NAMEPART NO
15-18#Duro 80“5Packer Sleeve267/15
32#Duro 85“7Packer Sleeve267/16-2
17-29#Duro 85“7Packer Sleeve267/16-4
32-38#Duro 90“7Packer Sleeve26716-5
29/3-43/5#Duro 8095/8Packer Sleeve267/21-1
29/3-43/5#Duro 9095/8Packer Sleeve267/21-2
47-53/5#Duro 9095/8Packer Sleeve267/42-1
47-53/5#Duro 8095/8Packer Sleeve267/42-2
58/4#Duro 8095/8Packer Sleeve267/42-3
58/4#Duro 9095/8Packer Sleeve267/42-4
___Duro 90133/8Packer Sleeve627
___Duro 90“20Packer Sleeve1324