سازنده انحصاری از سال 1378
دارای تأییدیه از شرکت ملی حفاری ایران با عملکرد مناسب
DECRIPTIONMATERIALSIZEPART NAME.PART NO
(111/5X138/9)NBR“41/2Ring Header117
(124X152)NBR“5Ring Header248/2
(84/5X113/5)NBR“31/2Ring Header285/1
(85/7X120/5)NBR___Ring Header652
(81X114)NBR___Ring Header912/3
___NBR“4Ring Header1467/1
___NBR“3Ring Header1690/3