سازنده انحصاری از سال 1377 دارای تاییدیه از شرکت ملی حفاری ایران با عملکرد مناسب

DECRIPTIONMATERIALSIZEPART NAME.PART NO
FMC typeNBR&Bakelite“3Rubber Piston145
FMC typeNBR&Bakelite“7Rubber Piston367
FMC typeNBR&Bakelite“7Rubber Piston367/1
 NBR“4Rubber Piston479
 NBR“6Rubber Piston490
 NBR6-1/2Rubber Piston516/2
 NBR6-1/2Rubber Piston516/4
 NBR6-1/2Rubber Piston560/1
 NBR6-1/2Rubber Piston574
 NBR6-1/2Rubber Piston1338