سازنده انحصاری از سال 1379 دارای تاییدیه از شرکت ملی حفاری ایران با عملکرد مناسب

DECRIPTIONMATERIALSIZEPART NAME.PART NO
611-4317HPID=22.2mmSeal Ring267/02
611-4111HPID=41mmSeal Ring736
611-4117HPID=16.8mmSeal Ring267/39
611-4417HPID=25.3mmSeal Ring267/04
689-01876HPID=31.7mmSeal Ring267/43
689-01916HPID=41.5mmSeal Ring267/40