سازنده این قطعه از سال 1385
دارای تأییدیه از شرکت ملی حفاری ایران با عملکرد مناسب

DECRIPTIONMATERIALSIZEPART /NAMEPART NO
OD=88.5 mmPU“1-1/2STRIPPER PACKER464/1
OD=101 mmPU“1-1/2STRIPPER PACKER464/3
OD=102 mmPU“1-1/2STRIPPER PACKER464/4
OD=140 mmPU“1-1/2STRIPPER PACKER464/5
OD=140 mmPU“1-3/4STRIPPER PACKER464/6
___PU“1-1/4STRIPPER PACKER802
___NBR“1-3/4STRIPPER PACKER804/2
OD=89 mmPU“1-1/4STRIPPER PACKER989/1
OD=101 mmPU“1-1/4STRIPPER PACKER989/2