سازنده این قطعه از سال 1377
دارای تاییدیه از شرکت ملی حفاری ایران
با عملکرد مناسب

DECRIPTIONH2S SERVICESIZEPART NAME.PART NO
 NO“1Union Seal59/2
 NO“2Union Seal59/4
 YES“2Union Seal59/4-2
 NO“3Union Seal59/1
 YES“3Union Seal1255
 NO“4Union Seal59/3
 YES“5Union Seal59/5
 YES“2-1/2Union Seal1445
 NO“1-1/2Union Seal1780